ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย
| 2023-07-24 |

โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ ๕ จัดงานการประมวลผลสัมฤทธิ์ โครงการ การพัฒนาศักยภาพกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการพระราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ชั้น ๓ เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เวลา ๑๒.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. โดยมี ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ดร.เกตุวดี หมัดเด็น อ.สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบและประสานงานร่วมกับ ชุมชน เทศบาลตำบล โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th