ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ค่ายผู้นําเยาวชนยุวประชาธิปไตยในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๒
| 2023-07-21 |

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นําเยาวชนยุวประชาธิปไตยในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๒ เป็นรูปแบบการจัดค่ายด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ตามพระราโชบายของ ร. 10 วันที่ ๒๖ -๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศูนย์บริบาล อบจ.สงขลา ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร ผศ.ดร. ประสิทธิ์ รุ่งเรือง

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th