ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรบุคลากรและนักศึกษา
| 2024-04-22 |

เมือวันที่ 25 มกราคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th