ข่าวประชาสัมพันธ์
|
ข่าวสารทั้งหมด 

หลักสูตร/สาขา

ความเคลื่อนใหวของคณะ
|
ดูกิจกรรมทั้งหมด 
ปฏิทินดำเนินงาน
|
เพิ่มกิจกรรม 
จองห้องปฏิบัติการ
|
ระบบจองห้อง 
ผู้นำในการสร้างผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
— ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สายตรงคณบดี

ระบบสารสนเทศภายใน


ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th