FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
  ปรัชญา
ผลิตบัณฑิต คิดสร้างบัณฑิต  ก้าวทันเทคโนโลยี  ประยุกต์ความรู้  สู่ท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์        
          โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะเป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์เศรษฐกิจของชุมชม และท้องถิ่น
 
พันธกิจ 
1.       ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้สามารถแก้ปัญหา มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี  และมี คุณธรรม จริยธรรมทั้งต่อตนเอง  ธุรกิจ และสังคม
2.       เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจท้องถิ่น  ตลอดจนสามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษา และประชาชนที่สนใจได้
3.       จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย/พันธกิจของคณะฯและความต้องการของสังคม
4.       ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและให้สามารถยกระดับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมได้
5.       ทำหน้าที่เป็นแหล่งบริการความรู้ และหน่วยงานฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้กับท้องถิ่น
6.       ส่งเสริมงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์ เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน