entrümpelung wien
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น


คลิป VDO ทั้งหมด

 


แนะนำหลักสูตร การจัดการนวัตกรรมการค้า


แนะนำคณะวิทยาการจัดการ


GSB SMEs Startup ออมสินจากเงินร้อยสู่ล้าน


การผลิตสื่อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน(คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์)


การพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ ครั้งที่ 1


แนะนำคณะวิทยาการจัดการ 2559


โครงการอบรมการทำข่าวและการเป็นผู้สื


โครงการนักข่าวแห่งอนาคต