FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
อาจารย์ธีระเดช เพชรแก้ว
ประธานโปรแกรมวิชา
 


อาจารย์ธนัญญา ยินเจริญ
เลขานุการโปรแกรม

อาจารย์อดิสรณ์ สำเภา
กรรมการ
 

ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว
กรรมการ

อาจารย์คฑาวุธ ถวัลย์วิลาสวงศ์
กรรมการ

ผศ.ดร.ธนภัทร ยีขะเด
กรรมการ

 

 
   

 

 

 


อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ

อาจารย์ผกามาศ ไพโรจน์

อาจารย์ยินดี อ่อนศรีแก้ว