รายละเอียดข่าว :  ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหลายทุน

UploadImage


ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา
ทุนชุดที่ 1
1.ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง คัดเลือกนักศึกษาทุนทดแทน จำนวน 2 ราย
ลักษณะทุน ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตร)
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน
4. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำหนดอย่างต่อเนื่อง
จำนวนเงินทุน ปีการศึกษาละ 30,000 บาท/คน

2. ทุนอุดหนุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ คัดเลือกนักศึกษาทุนทดแทน จำนวน 2 ราย
ลักษณะทุน ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตร)
คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. นับถือศาสนาอิสลาม
3. มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
5. มีความประพฤติเรียบร้อย
6. ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาใด
จำนวนเงินทุน ปีการศึกษาละ 6,000 บาท/คน
การสมัคร
1.นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนสามารถกรอกข้อมูลในระบบทุนการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา และพิมพ์เอกสารที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562
2.กองพัฒนานักศึกษาจะประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนฯ ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562
3.ผู้มีสิทธิรับทุนเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.4 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนฯ ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา (http://std-aff.skru.ac.th)
---------------------------------------------------------------------
ทุนชุดที่ 2
1.ทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยให้จัดสรรเป็นเงินทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

2. ทุนธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้จัดสรรเป็นเงินทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

3. ทุนกองทุนอาจารย์วรรณี เหล่าสุวรรณ จำนวน 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้จัดสรรเป็นเงินทุนการศึกษาจำนวน 17 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้ประสงค์รับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.20 (ณ ภาคการศึกษาปัจจุบัน)
3. มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์
4.ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนในปีการศึกษาเดียวกัน
5.เข้าร่วมกิจกรรมบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนดครบทุกกิจกรรม (พร้อมแสดงหลักฐาน)
การสมัครและประกาศรายชื่อ
1.นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนสามารถกรอกข้อมูลในระบบทุนการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา และพิมพ์เอกสารที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้คณะที่สังกัด ภายในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 (พร้อมแนบหลักฐาน เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้อง)
2.นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการของคณะที่นักศึกษาสังกัดตามวันเวลาที่ คณะแจ้ง (นักศึกษาติดตามได้จากคณะ)
3.คณะดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา พร้อมจัดเรียงลำดับความขาดแคลนไปยังกองพัฒนานักศึกษา จำนวนคณะละ 8 คน ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
4.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนจากเอกสารของนักศึกษา จำนวน 31 คน
5.ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนฯ ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา (http://std-aff.skru.ac.th