รายละเอียดข่าว :  ให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาที่สมัครได้
วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหกรรมการเกษตร/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีการเกษตร/ทรัพยากรธรรมชาติ/ สิ่แวดล้อม/โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร คหกรรมศาสตร์/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/จิตวิทยา/พาณิชยศาสตร์/การบัญชี/การตลาด/บริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
ทุนละ 30,000 บาท/ปี

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่างนี้

ดาวโหลดไฟล์ : ให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2561