ชื่อโครงการ :  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบริหารทรัพฯ
รายละเอียด :  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการ "HR Genius 2019" เมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคม 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการ "HR Genius 2019" เมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคม 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage