ชื่อโครงการ :  นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา สอนเด็ก ม.5 โรงเรียนสตรีพัทลุง
รายละเอียด :  นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา สอนเด็ก ม.5 โรงเรียนสตรีพัทลุง ผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน ภายใต้โจทย์ โรงเรียนของเราน่าอยู่ ปูแนวทางสู่นักนิเทศฯ
      เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 2 ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเทคนิคการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านแอพพลิเคชั่น KineMaster โดยในช่วงเช้าวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน และการตัดต่อภาพเสียงโดยแอพพลิเคชั่น KineMaster” โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 คน ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมอบรมใช้สมาร์ทโฟนลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการถ่ายและตัดต่อด้วยโปรแกรมKinemaster ในโจทย์ “โรงเรียนของเราน่าอยู่” นำเสนอเรื่องราวหรือสิ่งที่น่าสนใจของโรงเรียน และนำเสนอผลงานแก่วิทยากรเพื่อให้ข้อเสนอแนะ พร้อมมอบรางวัลให้แก่กลุ่มได้รับคะแนนสูงสุด 5 รางวัล ดังนี้
 
           รางวัลชนะเลิศ ได้แก่กลุ่ม ไม่บอก
           รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่กลุ่ม นอนน้อยแต่นอนน่ะ
           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่กลุ่ม Luciano
           รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม มิ้ลค์สวยสุดในทีม
           รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม นางฟ้า
 
      การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตคลิปวิดีโอผ่านแอพพลิเคชั่นKineMaster แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตคลิปวิดีโอ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดให้กับผู้ที่มีความสนใจได้อย่างมืออาชีพ และเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สนใจในวิชาชีพนิเทศศาสตร์เลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage