ชื่อโครงการ :  โครงการสอนผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนแก่นักเรียนโรงเรียนคลองแดน
รายละเอียด :  นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา จัดโครงการสอนผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนแก่นักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนคลองแดนวิทยา จังหวัดสงขลา
  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 2 ณ โรงเรียนคลองแดนวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์ศักดิ์ สังข์ภาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองแดนวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร บัณฑิต เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเทคนิคการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านแอพพลิเคชั่น KineMaster โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กว่า 40 คน โดยในช่วงเช้าเป็นการอบรบในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน และการตัดต่อภาพเสียงโดยแอพพลิเคชั่น KineMaster” ในระหว่างอบรมได้มีการเล่นเกมตอบคำถาม สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการและ ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมอบรมใช้สมาร์ทโฟนลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการถ่ายและตัดต่อด้วยโปรแกรมKinemaster ในโจทย์ “โรงเรียนของเราน่าอยู่” นำเสนอเรื่องราวหรือสิ่งที่น่าสนใจของโรงเรียน และนำเสนอผลงานแก่วิทยากรเพื่อให้ข้อเสนอแนะ พร้อมมอบรางวัลให้แก่กลุ่มได้รับคะแนนสูงสุด 5 รางวัล ดังนี้
       
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่กลุ่ม Caterpillar
          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่กลุ่ม Home sweet home
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่กลุ่ม หิดถิ
          รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม Crazy
          รางวัลชมเชย ได้แก่กลุ่ม กากีนัง
 
     การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตคลิปวิดีโอผ่านแอพพลิเคชั่นKineMaster แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตคลิปวิดีโอ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดให้กับผู้ที่มีความสนใจได้อย่างมืออาชีพ และเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สนใจในวิชาชีพนิเทศศาสตร์เลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage