ชื่อโครงการ :  นิเทศศาสตร์ สอนนักเรียน ม.5 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูลผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน
รายละเอียด :   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 2 ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง
    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 2 ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุภาพ เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเทคนิคการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านแอพพลิเคชั่น  KineMaster ภายในงานยังมีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติผลิตคลิปวิดีโอด้วยตนเอง ภายใต้หัวข้อ  “โรงเรียนของเราน่าอยู่ ” นำเสนอเรื่องราวหรือสิ่งที่น่าสนใจของโรงเรียน โดยนักเรียนได้มีรูปแบบการนำเ สนอตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง เช่น นำเสนอด้วยภาพประกอบดนตรี การใส่เสียงพากษ์ หรือเพิ่มเติมเอฟเฟคพิเศษต่างๆ พร้อมทั้งประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะทั้งหมด 5 รางวัล  
   การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตคลิปวิดีโอผ่านแอพพลิเคชั่น KineMaster แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตคลิปวิดีโอ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันของตนเองได้  และถ่ายทอดให้กับผู้ที่มีความสนใจได้อย่างมืออาชีพ  และเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สนใจในวิชาชีพนิเทศศาสตร์เลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage