ชื่อโครงการ :  นักศึกษานิเทศศาสตร์ สอนเด็กม.5 ร.ร.สะเดาขรรค์ชัยฯผลิตคลิปวีดีโอบนสมาร์ทโฟน
รายละเอียด :  นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา จัดโครงการสอนเด็ก ม.5 ร.ร.สะเดาขรรค์ชัยฯ ผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ท โฟน ภายใต้โจทย์ โรงเรียนของเราน่าอยู่ เป็นแนวทางสู่นักนิเทศฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัด
นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา จัดโครงการสอนเด็ก ม.5 ร.ร.สะเดาขรรค์ชัยฯ ผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ท โฟน ภายใต้โจทย์ โรงเรียนของเราน่าอยู่ เป็นแนวทางสู่นักนิเทศฯ  
    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 2 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณาจารย์ และ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเทคนิคการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านแอพพลิเคชั่น KineMaster ภายในงานยังมีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติผลิตคลิปวิดีโอด้วยตนเอง ภายใต้หัวข้อ  “โรงเรียนของเราน่าอยู่ ” นำเสนอเรื่องราวหรือสิ่งที่น่าสนใจของโรงเรียน และ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้   
  การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต แอพพลิเคชั่น KineMaster เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สนใจในวิชาชีพนิเทศศาสตร์เลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  


 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage