ชื่อโครงการ :  นักศึกษานิเทศศาสตร์ สอนเด็กมัธยมปลายโรงเรียนระโนด ผลิตคลิปวีดีโอบนสมาร์ทโฟน
รายละเอียด :  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 2 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนร
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 2 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเทคนิคการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านแอปพลิเคชั่น KineMaster ภายในงานยังมีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติผลิตคลิปวิดีโอด้วยตนเอง ภายใต้หัวข้อ "โรงเรียนของเราน่าอยู่" นำเสนอเรื่องราวหรือสิ่งที่น่าสนใจของโรงเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
   การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตแอปพลิเคชั่น KineMaster เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ที่สนใจในวิชาชีพนิเทศศาสตร์เลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage