ชื่อโครงการ :  นิเทศฯ มรภ.สงขลา จัดประกวด SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 4
รายละเอียด :  นิเทศฯ มรภ.สงขลา จัดประกวด SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 4 ปูทางเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเช
นิเทศฯ มรภ.สงขลา จัดประกวด SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 4 ปูทางเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ   
       เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 4 ณ ห้องเธียเตอร์และห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งวันแรก (31 ตุลาคม) ในช่วงเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาของผู้ประกาศข่าว และในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกมีผู้เข้ารอบจำนวน 15 คน วันที่สอง (1 พฤศจิกายน) เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร โครงการในครั้งนี้ประกอบไปด้วยอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดสงขลา จำนวน 70 คน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมและผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นอย่างดี
      ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่าเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน เรียนรู้การใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การพูดและการเขียน เช่น การอ่านออกเสียง ร ล การสะกดคำผิด และการสร้างคำใหม่ขึ้นมาใช้กันเอง หรือที่เรียกว่าภาษาไทยวิบัติ ซึ่งเด็กและเยาวชนรับอิทธิพลการเสพภาษาที่ผิดมาจากสื่อโซเชียลมีเดียกันเป็นส่วนมาก แต่ผู้ประกาศข่าวที่อยู่ในสื่อหลักอย่างสื่อวิทยุโทรทัศน์ ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนเช่นเดียวกัน เพราะปัจจุบันนั้นเป็นยุคของการหลอมรวมสื่อ คือการนำสื่อวิทยุโทรทัศน์มาใช้ร่วมกันกับสื่อโซเชียลมีเดีย ดังนั้นผู้ที่จะประกอบอาชีพผู้ประกาศข่าว ยังคงต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามรูปแบบของหลักภาษา การฝึกฝนและเรียนรู้เพื่อก้าวสู่อาชีพนี้ นอกจากจะต้องเรียนรู้ตามหลักวิชาการในการเป็นผู้ประกาศข่าวที่ดีแล้ว การฝึกฝนทักษะและการมีเวทีให้ผู้ที่สนใจได้แสดงออกซึ่งความสามารถในการเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ดังนั้นการที่หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้จัดโครงการอย่างครบวงจร ทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ และจัดการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ควบคู่กันไปด้วยนั้นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม
     ด้านนายกฤษฎา ศรสำแดง นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ประธานโครงการกล่าวว่า การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์อย่างถูกต้องตามหลักภาษา เป็นการอนุรักษ์และปลูกฝังการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่สังคม
 
     สำหรับผลการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 4 นักเรียนได้รับเงินรางวัล
พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     นางสาวชนาพร แซ่วุ่น จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     นางสาวจรรยพร เผือกผ่อง จากโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     นางสาวอังคณา พรมทอง จากโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับทุนการศึกษารางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     นางสาวสุภรัตน์ โพธิ์สาราช จากโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
     นางสาวทิพปภา บุญจันทรเพชร จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage