ชื่อโครงการ :  มรภ.สงขลา สอนการผลิตคลิปวิดีโอบนสมาร์ทโฟน โชว์ของดีในชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รายละเอียด :  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา จัดอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สอนตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น Kinemaster
     เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) มรภ.สงขลา จัดอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา โครงการดังกล่าวจัดอบรมขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งวันแรกเป็นการอบรมเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายวิดีโอและสอนตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น Kinemaster และในวันที่สองเป็นการลงพื้นที่ถ่ายทำในการผลิตผลงาน โดยโครงการมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นประชาชนจากตำบลเขารูปช้าง จำนวน 10 หมู่บ้าน รวม 30 คน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมและผู้ที่สนใจจากพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี โดยการผลิตชิ้นงานในครั้งนี้ภายใต้โจทย์ “ของดีที่บ้านฉัน” ผู้เข้าร่วมอบรมต่างนำเสนอของดีของชุมชนตัวเองอย่างเต็มที่ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ต่างถูกหยิบยกมานำเสนอผ่านคลิปวิดีโอ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา กล่าวว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้แก่ผู้ประกอบการ ประชาชนที่สนใจ ตลอดจนชาวบ้านตำบลเขารูปช้าง     ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในตำบลเขารูปช้าง ให้เป็นที่รู้จักของสังคมมากยิ่งขึ้น การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้ดีนั้นคนในชุมชนเองย่อมเป็นผู้รู้เรื่องในชุมชนดีที่สุด หากนำเทคโนโลยีที่หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตมีอยู่ นำมาผนวกกับของดีชุมชนของตำบลเขารูปช้าง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งนี้คือเสน่ห์ของชุมชน เชื่อว่าท่านสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง และเชื่อว่าหากได้นำไปปฏิบัติจริงก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและสังคมได้เป็นอย่างดี
   ด้าน ดร.ศราณี เวศยาสิรินทร์ รักษาการประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   กล่าวว่า สำหรับพันธกิจหนึ่งที่หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตให้ความสำคัญมาก และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนคือพันธกิจในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของ มรภ.สงขลา ที่ว่า มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามปรัชญาการจัดการศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตรมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ รอบรู้ บูรณาการ สื่อสารสร้างสรรค์  ก้าวทันเทคโนโลยี มีจริยธรรม นำพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ให้แก่ชุมชน ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในเขตท้องที่บริการของมหาวิทยาลัย โดยในการจัดโครงการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นด้วย เช่นเดียวกับที่หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ ผู้ประกอบการและคนในชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถดำเนินงานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ดียิ่งขึ้น จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบได้
   ขณะที่ ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา       วิทยากรอบรมผลิตสื่อฯ กล่าวว่า การตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือหรือการผลิตคลิปวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ     มีเป้าหมายหลักคือการนำไปเผยแพร่ทางโซเชี่ยล ในยูทูปหรือในเฟสบุ๊กที่ใช้ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือ ตัวเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ บางเรื่องหากถูกนำเสนอด้วยวิดีโอก็จะมีความน่าสนใจมากกว่าภาพนิ่ง ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการผลิตคลิปในรูปแบบวิดีโออย่างง่ายที่มีภาพ เสียง และข้อความ ที่พัฒนาไปจากเมื่อก่อน ซึ่งเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก บางสิ่งบางอย่างหลายท่านอาจมองว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าโทรศัพท์มือถือตอนนี้สามารถทำได้ทุกอย่างและทำได้จริง การใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเป็นตัวกลางในการถ่ายและตัดต่อคลิปวิดีโอซึ่งใช้แอปพลิเคชั่น Kinemaster พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติผลิตคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ถือเป็นการช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยบูรณาเข้ากับการเรียนการสอน และการนำการเรียนรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กับผู้อื่น
   ดร.ศุภฤกษ์ กล่าวอีกว่า การจัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตคลิปวิดีโอในครั้งนี้จะช่วยทำให้ประชาชนในตำบลเขารูปช้าง องค์กรต่าง ๆ และผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพของตนเอง อีกทั้งยังสามารถช่วยในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถ่ายทอดกระบวนการ เทคนิคต่าง ๆ ให้กับบุคคลอื่นได้ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมืออาชีพ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage