ชื่อโครงการ :  พลิกมุมมองการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนใต้รอยยิ้มและมิตรภาพ
รายละเอียด :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ภาคปกติ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักจัดการประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้ชื่อ "พลิกมุมมองการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนใต้รอยยิ้มและมิตรภาพ"
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ภาคปกติ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักจัดการประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้ชื่อ "พลิกมุมมองการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนใต้รอยยิ้มและมิตรภาพ"
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage