ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ปี2
รายละเอียด :  นักศึกษานิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สอนการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนให้กับโรงเรียนบางแก้ว จ.พัทลุง ตั้งโจทย์ “โรงเรียนของเราน่าอยู่” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกา
นักศึกษานิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สอนการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนให้กับโรงเรียนบางแก้ว จ.พัทลุง ตั้งโจทย์  “โรงเรียนของเราน่าอยู่” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรเพ็ญ แปวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับโดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเทคนิคการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านแอปพลิเคชั่น KineMaster ภายในงานยังมีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติผลิตคลิปวิดีโอด้วยตนเอง ภายใต้หัวข้อ “โรงเรียนของเราน่าอยู่” การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตคลิปวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน และการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปในอนาคต

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage