ชื่อโครงการ :  นิเทศศาสตร์ สอนนักศึกษาการจัดการท่องเที่ยวผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน
รายละเอียด :   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 2 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 2 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศรี อรรจนกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเทคนิคการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านแอปพลิเคชั่น KineMaster ภายในงานยังมีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติผลิตคลิปวิดีโอด้วยตนเอง ภายใต้หัวข้อ “แปปเดียว เที่ยงทั่วมอ” นำเสนอเรื่องราวหรือสิ่งที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
  การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตคลิปวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน และการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปในอนาคต
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage