ชื่อโครงการ :  นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
รายละเอียด :  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สอนตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ หวังคนในชุมชนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
    นายประเสริฐ แซ่แต้ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกำแพงเพชร เผยว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (ทต.กำแพงเพชร) ผู้ประกอบการ ตลอดจนชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในตำบลกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักของสังคมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากพี่น้องชาวตำบลกำแพงเพชรทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่า ตำบลกำแพงเพชรของเรามีของดีอยู่มากมายทั้งพืชผลด้านการเกษตร ความสวยงามของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความน่าสนใจของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนแต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแก่บุคคลภายนอกแต่เชื่อว่าหากท่านได้นำไปปฏิบัติจริงก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและสังคมได้เป็นอย่างดี
    ผศ.เฉลิมศรี อรรจนกุล ประธานบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต กล่าวว่า พันธกิจหนึ่งที่หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตให้ความสำคัญมากและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนคือพันธกิจในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามปรัชญาการจัดการศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตร เป็นบุคคลที่รอบรู้ บูรณาการ ก้าวทันเทคโนโลยี และมีจริยธรรมนำพัฒนาท้องถิ่น สำหรับโครงการบริการวิชาการในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ทางหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมมือกับเทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เทศบาลฯ ผู้ประกอบการมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และชาวบ้านสามารถดำเนินงานและนำประกอบการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ดีขึ้น จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบได้
     ด้าน ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา วิทยากรอบรมผลิตสื่อฯ กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เทคนิคเกี่ยวกับการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อดึงดูดความสนใจคนในชุมชนและบุคคลภายนอกชุมชน อีกทั้งประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยการใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเป็นตัวกลางในการถ่ายและตัดต่อคลิปวิดีโอซึ่งใช้แอปพลิเคชั่น Kinemaster พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติผลิตคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ถือเป็นการช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยบูรณาเข้ากับการเรียนการสอน และการนำการเรียนรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กับผู้อื่น
      ถึงแม้ว่าในวันที่จัดอบรมท้องฟ้าดูไม่เป็นใจ แต่ความตั้งใจของผู้เข้าอบรมอยากจะทดลองลงมือทำผลงานเพื่อที่จะนำเสนอชุมชนของตัวเอง ทำให้เราเห็นความตั้งใจ และความมุมานะของผู้เข้าอบรม การได้เข้าไปดูแลให้คำแนะนำ การเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน และแบ่งปันความรู้ให้คนในชุมชน ตั้งแต่การจัดโครงการและเสร็จสิ้นโครงการทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น เสียงหัวเราะของผู้เข้าร่วมอบรมที่บอกได้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความสุขถึงไม่ได้ออกจากวาจา แต่สามารถรับรู้ได้ด้วยใจและความรู้สึก สิ่งนี้อาจเป็นมุมเล็ก ๆ และความสุขเล็กน้อย ๆ ที่ได้มอบให้กับคนผู้เข้าร่วมอบรม

 
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage