ชื่อโครงการ :  นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา คว้า 2 รางวัล การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดน
รายละเอียด :  นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา คว้า 2 รางวัล การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดน ประเภทคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที รองชนะเลิศและชมเชย พร้อมเงินรางวัลรวม 7,000 บาท จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลรองชน
นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา คว้า 2 รางวัล การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดน ประเภทคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที รองชนะเลิศและชมเชย พร้อมเงินรางวัลรวม 7,000 บาท จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง เสน่ห์ชุมชนย่านเมืองเก่า ผู้ได้รับรางวัล นายกฤษฎา ศรสำแดง และนายภาณุวัฒน์ สุกหอม รางวัลชมเชย เรื่อง มนต์เสน่ห์สงขลา ผู้ได้รับรางวัล นางสาวสุดารัตน์ ดารายีสาฮอ และนายศีรชัช บัวเลิศ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage