ชื่อโครงการ :  เครือข่ายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ วจก 5+2 ครั้งที่ 9
รายละเอียด :  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (วจก 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 9) ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (วจก 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 9) ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage