ขอเชิญเข้าอบรม ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม [2019-05-08 11:02:25] รับสมัครผู้สนใจทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10 [2019-05-08 10:43:07] เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS [2019-05-08 10:22:22] ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภทผู้มีจิตอาสา [2019-04-22 16:33:12] รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Designing for the future 5 [2019-04-08 13:33:42] ขอเชิญร่วมกิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 [2019-04-08 13:04:07] การให้บริการเข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา [2019-04-08 12:56:21] โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษา ม.ราชภัฏ สู่สนามสอบ ก.พ. [2019-03-28 14:16:42] อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ภาพกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีกา

  ...อ่านต่อ

 • หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยว ได้จัด “โครงการการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว” เมื

  ...อ่านต่อ

 • บรรยากาศ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้องการตลาด โดยสาขาวิชาการตลาด

  ...อ่านต่อ

 • หลักสูตรบัณชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการสัมมนา

  ...อ่านต่อ

 • นิเทศศาสตร์ ราชภัฏสงขลา มอบรางวัลประกวดผลิตสื่อและโต้วาที มุ่งเป้าหมายผลิตนักนิเ

  ...อ่านต่อ

 • ดูภาพทั้งหมด