entrümpelung wien
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 

นางศิริวรรณ กาหลง 
หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ


 

นางสาวสุนีย์ อนุชาญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวฉวีวรรณ แก้วฤดี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานางสาวเพียรรัตน์ แสงดี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวรชกร เซ่งเอียง
ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

นางมณฑิรา นาคแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาววิชินี สังข์สุข
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวเรณุกา แก้วสีดำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายเจิมศักดิ์ พันธุรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นายนิสัย พุฒแก้ว
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

 


นางจุฑามาศ วิหะรัญ
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นายธวัชชัย เภอมะหมาน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นางศศ ชัยชูโชค


นางสาวเมธิณี ไชยชาติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางจำเนียร นิสโร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวรัชนี ทองเลียบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมมาตร มติกัณโฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ