FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรด้านวิทยาการสำหรับนักศึกษา รุ่น 5
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรด้านวิทยาการสำหรับนักศึกษา รุ่น 5

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.thailand-energy-academy.org/th/news/detail/42