FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : บ.ก ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงานและร่วมงาน
 
UploadImage

UploadImage

ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่างหรือที่เว็บไซต์ http://www.korchaisaeng.com/index.php
ดาวโหลดไฟล์ : บ.ก ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงานและร่วมงาน