FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : นิด้ารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโทร 2563
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง
ดาวโหลดไฟล์ : นิด้ารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโทร 2563