FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร(ป.ป.ท.)รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
 
UploadImage

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailocalsu.com หรือดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง
ดาวโหลดไฟล์ : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร(ป.ป.ท.)รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4