FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 4
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา ที่มีความใฝ่ฝันในอาชีพผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST
ปีที่ 4 รอบคัดเลือกวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และรอบชิงชนะเลิศวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชิงทุนการศึกษารวม 7,000 บาท รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรหลังจบโครงการ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. เป็นผู้ที่มีความสนใจในการเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และไม่เคยเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ใดมาก่อน 

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ติดต่อขอรับใบสมัครและส่ง
ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หรือ E-mail : jularat.no@skru.ac.th และสามารถ Download ใบสมัครพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางเพจ Facebook : SKRU. Announcer Contast ปีที่ 4 โดยมีหลักฐานแนบใบสมัครดังนี้
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ 
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 09-3738-6063 คุณวาเนสซา โต๊ะเส็น (ตัส) , 09-3731-1554 คุณชนิกานต์ พรรษา (ขวัญ) โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวเข้าสู่อาชีพผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่รักในอาชีพผู้ประกาศข่าว อีกทั้งยังเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย
UploadImage