FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ/วารสารระดับนานาชาติ
 
UploadImage

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.psaku.org/pages/conference  หรือ http://www.facebook.com/Political.Science.Association.KU