entrümpelung wien
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์รับทุน มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2562
 
ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์รับทุน มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ( ขอให้นักศึกษาพริ้นท์รูปใบสมัคร และกรอกเอกสารใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน นำมายื่นที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562) การยื่นใบสมัครขอให้ยื่นแบบเอกสารเท่านั้น เอกสารที่ต้องแนบด้วยมีดังนี้
1. แบบฟอร์มใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา
4.สำเนาผลการเรียนเทอมล่าสุด(คะแนนเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 1.50)
5.เขียนเล่าสภาพชีวิต 1 หน้ากระดาษ
6.รูปถ่าย 1 รูป
7.รูปถ่ายบ้านที่อยู่อาศัยพร้อมผู้ปกครองและผู้ขอทุน

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่

ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ 
http://tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html