FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน 2561
 
นักศึกษาท่านไดสนใจทำงานระหว่างเรียน
บ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และ บ.บิ๊กซี เอ็กตร้า หาดใหญ่ 2
เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน
ทั้งนี้ผู้สนใจให้สมัครได้ที่บูธของบริษัท ในงานจัดหางานที่ห้างไดอาน่า วันที่ 30 พฤศจิกายน  - 1 ธันวาคม 2561

UploadImage

UploadImage