FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : จัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ(Full Proposal)
 
การจัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ(Full Proposal) เป้าหมายที่1 - 4 เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาวโหลดไฟล์ : จัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ(Full Proposal)