FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้โลตัส ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้โลตัส ปีการศึกษาละ 15,000 บาท รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ย 2.75  และให้นักศึกษาส่งใบสมัครที่กองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

UploadImage

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://mgtwww.tescolotus.com/news/view/392