FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการวิจัย
 
UploadImage

ลิงค์แบบตอบรับ http://bit.ly/2F2i2Kl