FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : โครงการฝึกอบ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ในวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาวจันจิรา ใจแก้ว โทร.091-0132310 อีเมล์ junjira2mu@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.research.sskru.ac.th/ttr.htmlhttp://www.research.sskru.ac.th/ttr.html