FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : เชิญร่วมพิธีใหว้ครู 2556
 
ตามที่องค์การนักศึกษา ภาคปกติ กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและให้เกียรติแก่อาจารย์ทุกท่าน กองพัฒนานักศึกษา ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการตามกำหนดการที่แนบมาด้วยนี้  ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่
ดาวโหลดไฟล์ : เชิญร่วมพิธีใหว้ครู 2556