FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : โครงการ "15 ปี ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท"
 

บริษัท ได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อคืนกำไรสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนแล้วกว่า 50 โครงการ เป็นโครงการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง

ในปีนี้ซึ่งครบรอบ15 ปี ในการเปิดตลาดนัดกระเบื้อง ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป จึงได้จัดตั้งโครงการ "15 ปีไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสาพัฒนาชนบท"  เพื่อร่วมมือกับนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาของนิสิต นักศึกษา ที่สังกัดชมรมหรือหน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยเปิดรับโครงการค่ายอาสาประเภทค่ายสร้าง ได้แก่ อาคารเรียน ห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร ห้องสุขา เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่