FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : ขอเชิญร่วแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน
 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน เพื่อเปิดโอกาศให้เยาวชนได้แสดงออกทางความคิดและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนสู่การใช้ประโยชน์ 
  ในการนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น สนามที่ 1 ภาคกลาง ในระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วช. ผู้สนใจกรุณากรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งมายังส่วนวิจัยเกียรติคุณภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้องดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ ที่นี่ และที่ www.nrct.go.th