FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : โครงการหนึ่งแสนครูดี(ครั้งที่2)
 
ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  โดยสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดทำเสื้อ “หนึ่งแสนครูดี”  (ครั้งที่ 1)   เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา   ผู้บริหารการศึกษา  และศึกษานิเทศก์  ทุกสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “หนึ่งแสนครูดี” ตามโครงการหนึ่งแสนครูดี  ประจำปี พ.ศ.2554  ซื้อไว้เป็นที่ระลึก รวมทั้งเปิดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วไปเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่  และสามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อเสื้อได้ที่นี่
ดาวโหลดไฟล์ : โครงการหนึ่งแสนครูดี(ครั้งที่2)