FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : โครงการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารได้จริง
 
สืบเนื่องจากกิจกรรมของโครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักของต่างประเทศและในประเทศซึ่งผลงานได้ประจักษ์ชัดถึงความสำเร็จตามวัตถุประสงค์คือการพัฒนาความกล้าพูดภาษาอังกฤษ ความกล้าแสดงออกของ เยาวชนไทยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนต่างประเทศและระหว่างองค์กรไทยกับองค์กรต่างประเทศ จากความพยายามในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นทำให้โครงการยูซีอี. ได้รับทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่จะมอบให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้น และหนึ่งในโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นคือโครงการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้จริงซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะชำระค่าใช้จ่ายในราคาตํ่ากว่าทุนซึ่งเป็นราคาที่ตํ่ากว่าราคาทั่วไปประมาณ 45,000 บาท สำหรับระยะเวลา 7 สัปดาห์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องชำระเงินอื่นใดอีก (โปรดตรวจสอบราคากับองค์กรอื่นก่อนตัดสินใจ) ผู้ใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ecethailand.com/th/index.php/use