FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : ขอเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
 
สถาบันแปซิฟิก เวิลด์ไวด์ เอ็กซเพรส เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแบบครบวงจร และมีความชำนาญด้านการจัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อในระดับต่างๆยังประเทศ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา และอเมริกา 
อนึ่งเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กับบุคลาการทางการศึกาาและผู้บริหารระดับท้องถิ่นในเขตพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ สถาบันแปซิฟิกฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ด้านบริหารการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านบริหารงานท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาในชุมชนและความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานทางการศึกษา ระดับท้องถิ่นในประเทศต่างๆ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2555 สามารถดาวน์โหลดตัอย่างโครงการได้ที่นี่ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สถาบันแปซิฟิก เวิลด์ไวด์ เอ็กซเพรส โทรศัพท์(02)903-3608-11 มือถือ(081)907-9946,(081)341-0543,(081)341-1273,(081)341-1276 แฟกซ์(02)903-3612
ดาวโหลดไฟล์ : ขอเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ