FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : สกว. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)เปิดรับโครงการวิจัย  "การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง" ส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 สนใจเชิญดาวโหลดรายละเอียดไฟล์แนบ
ดาวโหลดไฟล์ : สกว. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ