FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : หจก.หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง รับสมัครธุรการประจำโครงการ ม.ราชภัฏ
 
หจก.หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง
460/24 ซ.หาดใหญ่เคหะ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ตำแหน่ง ธุรการโครงการประจำ ม.ราชภัฏสงขลา

วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา


สามารถใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์หนังสือได้, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี, สามารถขี้จักรยานยนต์หรือขับรถยนต์ได้

โทร:074-230956     โทรสาร:074-230957