FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : เปิดรับเสนอโครงการวิจัย
 
เปิดรับเสนอโครงการวิจัยเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2555
ดาวโหลดไฟล์ : เปิดรับเสนอโครงการวิจัย