FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
 
เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ประจำปี 2555  รายละเอียดพร้อมไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวโหลดไฟล์ : เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง