แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา