ระบบจัดการความรู้(KM)

เป็นแหล่งเก็บรวบรวมฐานความรู้ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนรวบรวมแนวทางการปฏิบ้ติงานที่ดี (Best Practice) ในการปฏิบัติงาน.....