ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แนะนำสาขาต่างๆที่เปิดสอน

น้องๆสามารถดูประกอบการตัดสินใจในการสมัครเรียนนะครับ

สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า

สาขาการบัญชี

นิเทศศาสตร์ (สาขาสื่อสารมวลชน)

สาขาเศรษฐศาสตร์

สาขาการจัดการ

สาขาการตลาด

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาการจัดการท่องเที่ยว